Zarządzenie Nr 218/20 Wójta Gminy Suwałki


z dnia 10 listopada 2020 r.


w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Suwałki i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany


Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Załącznik nr 1, o którym mowa w ust.1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suwałki na okres 21 dni, tj. od 10 listopada 2020 r. do 01 grudnia 2020 r., 2) umieszczenie na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl, 3) podanie informacji w prasie lokalnej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Suwałki ds. gospodarki gruntami komunalnymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Suwałki


/-/ Zbigniew Mackiewicz
Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych