Wójt Gminy Suwałki
Zbigniew Mackiewicz
tel/fax: +48 87 565 93 00
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl


Zastępca Wójta (Zw)

Krzysztof Andrzej Gwaj
tel/fax: +48 87 565 93 00
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

 

Skarbnik Gminy (Sk)

Danuta Małgorzata Bućko
tel/fax: +48 87 565 93 33
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

 

Referat ds. Organizacyjnych (Or)

Kierownik - Hanna Bagińska
tel: +48 87 565 93 55

 • Zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu
 • Zadania zlecone z zakresu spraw wojskowych i obronnych
 • Zadania z zakresu obrony cywilnej
 • Zadania w zakresie spraw kadrowych
 • Zadania w zakresie administracyjno-gospodarczym
 • Zadania w zakresie obsługi Wójta oraz udostępniania informacji publicznej
 • Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych spraw administracyjnych
 • Obsługa Rady Gminy i jej komisji


Referat ds. Finansowych (Fn)

Kierownik - Ewa Sienkiewicz
tel: +48 87 565 93 36
do 38

 • Zadania w zakresie spraw księgowości podatkowej
 • Zadania w zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatków lokalnych
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej - płace
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej - kasa
 • Zadania w zakresie spraw księgowości budżetowej, wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

 

Referat ds. Inwestycyjnych (In)

Kierownik - Agnieszka Maziarz

tel. +48 87 565 93 86- kierownik, p. 141
tel. +48 87 565 93 52 - decyzje środowiskowe , decyzje na zajęcie pasa drogowego, utrzymanie i budowa dróg, zgłaszanie awarii oświetlenia, bieżące utrzymanie plaż i wiat przystankowych p. 141a (1 piętro)
tel. +48 87 565 93 53 -  odnawialne źródła energii, azbest, budowa i zarządzanie budynkami komunalnymi i obiektami małej architektury, budowa oświetlenia, budynki, obiekty małej architektury, p. 140 (1 piętro)
tel. +48 87 565 93 71 - zamówienia publiczne, p. 113 (1 piętro)

   * utrzymanie i zarządzanie drogami
   * oświetlenie uliczne
   * odnawialne źródła energii
   * ochrona środowiska
   * zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
   * inwestycje z zakresu: budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, dróg, oświetlenia ulicznego i źródeł odnawialnych
   * proces inwestycyjny obiektów budowlanych w szczególności: budowli, budynków kubaturowych i obiektów małej architektury
   * zamówienia publiczne
   * utrzymanie, zarządzanie i konserwacje: sieci wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, instalacji źródeł odnawialnych, budynków kubaturowych oraz obiektów małej architektury
   * wsparcie doradcze mieszkańców gminy w programie "Czyste powietrze" (punkt informacyjny pokój 140 - czynny we wtorki i czwartki w godz. 8.00-12.00)


  Referat ds. Mienia Komunalnego (MK)

  Kierownik - Alicja Przekop
  tel: +48 87 565 93 51

  • gospodarka gruntami

   • rolnictwo
   • publiczny transport drogowy
   • ochrona przyrody
   • ochrona zwierząt
   • organizacja systemu gospodarki odpadami
   • utrzymania czystości
   • podziałów i rozgraniczeń
   • naruszania stosunków wodnych

     
    Referat ds. Polityki Społeczno - Gospodarczej (PSG)

    Kierownik - Ilona Rżany
    tel: +48 87 565 93 41 do 43

    • Zadania w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, promocji Gminy
    • Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
    • Zadania z zakresu kultury, oświaty, turystyki i sportu
    • Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
    • Zadania w zakresie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzje o cofnięciu, wygaśnięciu zezwoleń)
    • Zadanie w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, pozyskiwania środków z UE, promocji Gminy

     

    Referat ds. Planowania Przestrzennego (PP)

    Kierownik - Bartłomiej Żuchowski
    tel: +48 87 565 93 44, +48 87 565 93 46, +48 87 565 93 50

    • Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej
    • Zadania z zakresu zadań urbanistycznych

    Samodzielne stanowiska:

    a) audytor wewnętrzny ( Au)

    b) radca prawny (RP)

    c) inspektor ochrony danych osobowych

      

    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    • Inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
    • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
    • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych-limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe
    • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.


    Jednostki organizacyjne:

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    Kierownik - Beata Skrocka
    tel: +48 87 565 93 47 do 49, +48 87 565 93 61 do 63

    • Pomoc społeczna
    • Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
    • Dodatki mieszkaniowe    Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

    Kierownik - Irena Walendzewicz
    tel: +48 87 565 93 57 do 60

    • Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo - księgowej, organizowanie wpłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
    • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych.
    • Opracowanie planów dochodów i wydatków budżetowych.
    • Opracowanie zbiorcze projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu zadań oświaty.
    • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły.
    • Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły.
    • Nadzorowanie spraw kadrowych.
    • Nadzorowanie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych.
    • Organizowanie dowożenia dzieci do szkół.
    • Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół.
    • Współpraca z dyrektorami w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty.
    • Wykonywanie innych zaleceń zleconych przez Wójta Gminy Suwałki.


    Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem

    Dyrektor - Aneta Barbara Perkowska
    tel: +48 87 735 33 32, tel: +48 87 735 33 35

    • Działalność społeczno-kulturalna.
    • Upowszechnianie i promowanie kultury
    • Organizacja edukacji kulturalnej
    • Popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Suwałki.


    Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak

    Kierownik - Małgorzata Lewczuk

    tel: +48 87 563 90 50

    Przejdź na początek strony

    Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych