Do 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021, a w przypadku:


1)     uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2)     słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie.


Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.


Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty  umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku.


Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Paragony nie będą brane pod uwagę


Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116.


Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie  Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 116, tel.: 87 565 93 42.

 

Druki wniosków dostępne są do pobrania poniżej oraz w pok. nr 116 w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych