Gospodarka odpadami 2021

KONTAKT:

 - deklaracje, zasady segregacji, harmonogram odbioru: 87 565-93-54
- wysokość opłat, zaległości w opłatach, upomnienia: 87 565-93-37

Z dniem 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Suwałki odbierać będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
tel. 87 565-32-85

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami w związku podjętą uchwałę Nr XXIV/250/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 10.12.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty tj.:

20 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

17 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość i kompostującą bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej opłata od jednej osoby.

STAWKA ZA ODPADY KOMUNALNE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 2021 rok

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość

SEGREGOWANE

 (KARA ZA NIESEGREGOWANE X 3 STAWKA PODSTAWOWA)

 

Opłata miesięczna stawki w przypadku braku kompostownika

Opłata kwartalna

Opłata miesięczna przy posiadaniu kompostownika*

Opłata kwartalna przy posiadaniu kompostownika*

1

20,00

60,00

17,00

51,00

*należy w deklaracji w poz.E.1 zaznaczyć TAK

Opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosi 60,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 

 

Inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: ·opłata ryczałtowa, jednorazowa - 181, 00 zł, płatna do 15 września każdego roku.

 

Informujemy, że konto Urzędu Gminy Suwałki, na które należy uiszczać opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian, tj.:

Bank PEKAO S.A. O/Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

nr 88 1240 5211 1111 0010 9364 9178

Terminy opłat:

za styczeń, luty, marzec                     - do 15 marca

za kwiecień, maj, czerwiec                - do 15 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień              - do 15 września

za październik, listopad, grudzień     - do 15 listopada

 

Istnieje możliwość płatności opłaty za gospodarowanie odpadami w ratach miesięcznych. 

Informujemy, że Gmina Suwałki obejmuje w gminnym systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.   Właściciele nieruchomości niezamieszkałych np.: przedsiębiorcy, szkoły itp. mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

DRUKI DEKLARACJI OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU

Pliki do pobrania

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 2021

Pliki do pobrania

bn202101180759426.jpg
bn202103051059556.jpg

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Pliki do pobrania

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Pliki do pobrania


UCHWAŁY RADY GMINY SUWAŁKI

Pliki do pobrania

UZYSKIWANE POZIOMY RECYKLINGU

Pliki do pobrania


Mieszkańcy Gminy Suwałki którzy posiadają przeterminowane leki mogą *nieodpłatnie dostarczyć je *do PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki*oraz**aptek znajdujących się na terenie miasta Suwałki (wykaz poniżej) *

Pliki do pobrania

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKÓW ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POCZODZĄCYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ:

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych