Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.

           Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki   nr XL/350/18 z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki.

           Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł brutto, w szczególności:

1)     Kosztów trwałej likwidacji starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym;

2)     Kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

3)     Kosztów zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji związanej z nowym źródłem ciepła;

4)     Kosztów związanych z adaptacją pomieszczenia do wymogów związanych z instalacją nowego źródła ciepła (zakres prac nie może przekraczać niezbędnych robót związanych z instalacją nowego źródła ciepła);

5)     Kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Nowe źródło ciepła – należy przez to rozumieć:

a)      kocioł opalany paliwami stałymi – kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą    PN-EN 303-5 spełniający wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi. Kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

b)     kocioł olejowy lub gazowy – kocioł o sprawności większej niż 80% (sprawność dla obciążenia częściowego 0,3 Pn i średniej temperatury wody 50℃) spełniający warunki z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 218, poz. 1846 z późn. zm.);

c)      kocioł elektryczny;

 

           Wnioskodawca nie może zalegać z podatkami i innymi należnymi opłatami na rzecz Gminy Suwałki.

Dotacja celowa na wymianę pieca nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

 

     Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w wysokości 100 000,00 zł.

 

  Wnioski  wraz z załącznikami w wersji papierowej można składać od  15 lutego do 26 lutego 2021 r.  w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45,  16 – 400 Suwałki w godzinach pracy Urzędu.

 

Dodatkowe informacje na temat dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 565 93 53.

UWAGA: Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i po okresie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

                                                                 Wójt Gminy Suwałki

/-/ Zbigniew Mackiewicz

 

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych