Deklaracja Dostępności strony internetowej Gminy Suwałki

Urząd Gminy Suwałki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

1) serwisu internetowego www.gmina.suwalki.pl

2) Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-10.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-11-10.

Data publikacji biuletynu: 2007-06-13

Data ostatniej dużej aktualizacji biuletynu: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

  • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Ignatowicz, adres poczty elektronicznej serwis@gmina.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875659300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Suwałki

Adres organu odwoławczego: ulica Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 875659300

Urząd Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście główne oraz wejście boczne od ulicy Świerkowej.

Oba wejścia posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

W holu głównym po lewej stronie znajduję się winda.

W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na dwóch kondygnacjach budynku bez ograniczeń architektonicznych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za BOI oraz na I piętrze.
Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

W przypadku osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, informacje o dostępności usług znajdują się pod linkiem:

http://www.old.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/informacja-dla-osob-doswiadczajacych-trwale-lub-okresowo-trudnosci-w-komunikowaniu-sie
Udogodnienia

1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB

2. strona posiada wersję o dużym kontraście

3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy Suwałki dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Urząd Gminy Suwałki nie posiada aplikacji mobilnych.

Zarządzenie nr 42/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności


Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)


Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Powołuje się koordynatora ds. dostępności oraz zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w następującym składzie:


1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności - Katarzyna Żuk;


2) Członek Zespołu – Ilona Rżany;


3) Członek Zespołu – Robert Ignatowicz ;


4) Członek Zespołu – Paweł Karol Mieczkowski;


§  2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:


1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Suwałki;


2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;


3) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań   obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;


4) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;


5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;


6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;


7) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.


§   3. Zobowiązuje się:


1) pracowników Urzędu Gminy Suwałki do udzielania niezbędnej pomocy dla Koordynatora
i Zespołu w zakresie realizacji powierzonych zadań;


2) kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z koordynatorem zespołu.


§  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.


§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Wójt Gminy Suwałk

Zbigniew MackiewiczKoordynator do spraw dostępności oraz zespół roboczy w Urzędzie Gminy Suwałki:

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności - Katarzyna Żuk;

2) Członek Zespołu – Ilona Rżany;

3) Członek Zespołu – Robert Ignatowicz ;

4) Członek Zespołu – Paweł Karol Mieczkowski;


Kontakt do koordynatora:

Urząd Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Tel.: +48 87 565 93 55
e-mail: ork@gmina.suwalki.pl

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Suwałki;

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;

3) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań   obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;

4) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;

7) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach  w zakresie realizowanych zadań.

 

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych